PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.   |  
přednosta Chirurgické kliniky FNKV Praha u 3.LFUK, soudní znalec, člen UNIE SZ

Ing. Jiří Kutáč   |   soudní znalec, předseda UNIE SZ, člen TNK 22

Ing. Miloslav ValenaIng. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen předsednictva UNIE SZ a TNK 22, revizní technik

V současnosti stále revizní technik E1-B, podnikatel a odborný konzultant s více než čtyřicetiletou praxí a více než dvacet pět let soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací havárie, úrazy, požáry, porušení předpisů a revizní činnost na el. zařízeních, spolupracuje s KÚ PČR, HZS, TUPO, s řadou velkých firem, výzkumných ústavů a některými pojišťovnami. Absolvent ČVUT FEL v Praze (1975), dříve vedoucí revizní technik v Poldi SONP Kladno (1975-1991), a v té době též i člen ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti) a vědecký tajemník její odborné sekce PÚREZ. Byl i vedoucím několika diplomových prací diplomantů na fakultě a dlouholetý vyučující a člen maturitní komise v několika odborných středních školách v regionu.

Má akreditaci MŠMT jako vzdělávací zařízení, v současnosti jedná o její další prodloužení. Má vydáno přes dvanáct tisíc osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a připravil ke zkouškám na TI ČR několik stovek revizních techniků. Publikuje v řadě odborných časopisů a publikacích, autor řady vlastních i firemních příruček v oboru montáží a revizí el. zařízení, je  přednášející i odborný garant na seminářích, aktivech i školeních v celé České republice i na Slovensku. Absolvoval i několik odborných stáží v Německu.

Místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva, člen TNK 22 při ÚNMZ (dříve ČNI) již od jejího založení v roce 1991, předseda Sekce elektrotechniků Středočeského kraje a člen představenstva OHK Kladno, člen HK ČR a bývalé Elektrotechnické sekce při HK. Spoluzakladatel, místopředseda a člen představenstva bývalé Unie elektrotechniků České republiky.  

Řadu let externí vyučující na technické fakultě ČZU, přednáší i na několika středních odborných školách v regionu. Člen Svazu českých fotografů, Klubu českých turistů a lukostřeleckého klubu JIM Archery.

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.   |   Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, soudní znalec

1972 absolvoval Gymnázium v Brně, 1977 Strojní fakultu VUT v Brně, katedru spalovacích motorů a motorových vozidel. V roce 1987 absolvoval postgraduální studium technického znalectví na VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství pro obory doprava, strojírenství a ekonomika, byl jmenován znalcem pro základní obor doprava, odvětví doprava městská, silniční se specializací na technické posudky o příčinách silničních nehod, obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel z oboru strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, se specializací na autoopravárenství a technický stav vozidel.
V roce 2006 si rozšířil znaleckého oprávnění v oboru ekonomika na odvětví ceny a odhady strojů a výrob. zařízení, manipulační, zemědělské a lesnické techniky.

Působnost:doc. Ing. Aleš Vémola, Ph:D.

 • 1977 - 1978: Zbrojovka Brno – výrobní konstrukci motorů,
 • 1978 - 1989: Služby města Brna, technik půjčovny aut Brnocar a vedení podniku,
 • 1989 - 1993: SOU v Brně, učitel odbor. předmětů,
 • 1993 - 1998: Integrovaná SŠ automobilní v Brně, učitel odbor. předmětů,
 • od r. 1998: působí na VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, odbor. pracovník,
 • 2005 - 2010 odborný asistent pro obor Soudní inženýrství, vedoucí odboru znalectví ve strojírenství, analýza dopr. nehod a oceňování motor. vozidel, tajemník ústavu pro vnější vztahy,
 • 2010 - dosud docent.

Podílel se na zpracování složitých dopravních nehod zadaných ústavu, mnohokrát konfrontovaných s médii. Od roku 2014 byl jmenován ředitelem Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

Členství:

 • předseda VR Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, od 26. 11. 2007,
 • prezidium Asociace znalců a odhadců ČR,
 • od IX / 2014 předseda presidia (spolku),
 • člen předsednictva EVU – NS v ČR, o.s. (Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupina v ČR, o.s.),
 • člen redakční rady časopisu Soudní inženýrství, časopisu pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech,
 • předseda poradního sboru předsedy Krajského soudu v Brně pro posuzování odbor. způsobilosti žadatelů o znalecké oprávnění z oboru ekonomika, doprava a strojírenství, znalecké otázky oboru doprava,
 • od prosince 2016 předseda Poradního sboru ministra spravedlnosti pro stavebnictví, strojírenství a energetiku.

Ing. Pavel Vojík   |   ÚNMZ Praha, tajemník TNK 22, soudní znalec, člen UNIE SZ

Ing. Mgr. Krzysztof Wincencik   |   soudní znalec Polsko, člen UNIE SZ

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.   |  
přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV Praha u 3. LFUKMUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Pracuje jako lékař na Klinice popáleninové medicíny od roku 1999, v květnu 2015 byl jmenován do funkce přednosty. Předmětem jeho zájmu je komplexní léčba kriticky popálených pacientů a způsoby chirurgického uzávěru rozsáhlých kožních ztrát. Od roku 2001 se účastní výuky studentů medicíny 3. LF UK.
V roce 2002 byl vedoucím týmu, který poprvé v bývalém východním bloku úspěšně aplikoval umělou kůži Integra u popáleného devítiletého chlapce.
Je členem výboru Společnosti popáleninové medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde zastává funkci vědeckého sekretáře.

Za dobrovolnickou práci s popálenými dětmi byl oceněn cenou Národního dobrovolnického centra Křesadlo 2006.

Klinika popáleninové medicíny FNKV poskytuje péči o pacienty od 0 věku se všemi typy popáleninového traumatu pro spádovou oblast celých Čech a zajišťuje dlouhodobou, často celoživotní, poúrazovou dispenzarizaci. Každoročně přijímá cca 800 pacientů a doprovodů z celých Čech (10 krajů). Spádová oblast je odhadnutá na cca 6.3 milionu obyvatel. Z hlediska počtu lůžek patří k největším v regionu. Na klinice je možnost operovat najednou na pěti operačních sálech, operuje se prakticky denně, tři dny v týdnu na dvou operačních sálech. Každoročně je provedeno cca 2000 urgentních operací. Velká péče je věnována i rekonstrukční chirurgii- řešení jizevnatých následků úrazu.