PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Vincent Csirik   |   člen TNK 22 a TNK 97 (dříve ÚNMZ)

Ing. Vincent Csirik

Narodil se 24. 2. 1943 v Tvrdošovcích. Po absolvování Elektrotechnické fakulty na ČVUT v Praze nastoupil do ČKD jako projektant městských a drážních měníren. V rámci konkurzu, který byl vyhlášen v souvislosti s výstavbou experimentálního studia barevné televize, v roce 1968 přestoupil do oddělení přípravy investic (ČST).

V roce 1980 byl přijat do Úřadu pro normalizace a měření. Pracovní činnost v ÚNMZ ukončil v roce 2013 odchodem do důchodu. Technické normalizaci se věnuje více než 36 let (nyní jako člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Elektroenergetika).

Absolvoval rovněž postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přispívá do odborných časopisů a přednáší nebo je garantem seminářů o technické normalizaci.

Ing. Karel Dvořáček   |   zpracovatel normativních dokumentů
člen TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

Ing. Karel Dvořáček

Absolvent ČVUT elektro Praha, dříve pracoval v STÚ-e, s.r.o., nyní samostatně podnikající. V současnosti se zabývá především elektrotechnických norem, tvorba národních norem, přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Spolupracuje i na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).

Je autorem mnoha publikací zabývajících silnoproudými elektroinstalacemi a to především v oblasti bytové a občanské výstavby.

Působí jako předseda Technické normalizační komise (TNK) 22 „elektrotechnické předpisy“, členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.

Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22Ing. Michal Kříž

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Po absolvování pracoval v elektrotechnické normalizaci nejprve v oblasti elektroenergetických zařízení, později se přeorientoval na oblast elektrotechnických předpisových norem. Svou práci vykonával na Úřadě pro normalizaci a měření, později ve Státním normalizačním středisku pro elektrotechniku pod Elektrotechnickým zkušebním ústavem a do r. 1998 v Českém normalizačním institutu. V současné době působí ve vydavatelství elektrotechnické literatury IN-EL, s. r. o. začleněném v současné době v rámci vzdělávací agentury UNIT Pardubice.

Působil při vydávání elektrotechnických předpisových norem, z nichž některé také zpracoval, podílel se na zpracování elektrotechnických ročenek a příruček, zpracoval několik elektrotechnických publikací a řadu článků v odborných časopisech.

Na mezinárodním poli působí v pracovních skupinách IEC pro revize elektrických zařízení a pro otázky dimenzování a jištění. Je členem technických normalizačních komisí pro elektrotechnické předpisy a pro terminologii v elektrotechnice.

Ing. Miloslav ValenaIng. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

V současnosti stále revizní technik E1-B, podnikatel a odborný konzultant s více než čtyřicetiletou praxí a více než dvacet pět let soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací havárie, úrazy, požáry, porušení předpisů a revizní činnost na el. zařízeních, spolupracuje s KÚ PČR, HZS, TUPO, s řadou velkých firem, výzkumných ústavů a některými pojišťovnami.Absolvent ČVUT FEL v Praze (1975), dříve vedoucí revizní technik v Poldi SONP Kladno (1975-1991), a v té době též i člen ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti) a vědecký tajemník její odborné sekce PÚREZ. Byl i vedoucím několika diplomových prací diplomantů na fakultě a dlouholetý vyučující a člen maturitní komise v několika odborných středních školách v regionu. Nositel II. výkonostní třídy v pěší a horské turistice.

Má akreditaci MŠMT jako vzdělávací zařízení, v současnosti jedná o její další prodloužení. Má vydáno přes dvanáct tisíc osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a připravil ke zkouškám na TI ČR několik stovek revizních techniků. Publikuje v řadě odborných časopisů a publikacích, autor řady vlastních i firemních příruček v oboru montáží a revizí el. zařízení, je  přednášející i odborný garant na seminářích, aktivech i školeních v celé České republice i na Slovensku. Absolvoval i několik odborných stáží v Německu.

Místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva, člen TNK 22 při ÚNMZ (dříve ČNI) již od jejího založení v roce 1991, předseda Sekce elektrotechniků Středočeského kraje a člen představenstva OHK Kladno, člen HK ČR a bývalé Elektrotechnické sekce při HK. Spoluzakladatel, místopředseda a člen představenstva bývalé Unie elektrotechniků České republiky.  

Řadu let externí vyučující na technické fakultě ČZU, přednáší i na několika středních odborných školách v regionu. Člen Svazu českých fotografů, Klubu českých turistů a lukostřeleckého klubu JIM Archery

Ing. Pavel Vojík
ÚNMZ Praha  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126