Děkujeme za účast na semináři.

Nový atomový zákon zohledňuje novou evropskou legislativu, mezinárodní
doporučení a standardy a zpřesňuje technické požadavky pro provoz jaderných elektráren. 
Nový atomový zákon nabude účinnosti dne 1. ledna 2017.

           Koncepce semináře (2 části)

Obecná část je určena pro všechny účastníky a seznámí se změnami, které zákon a prováděcí předpisy přináší v oblasti radiační ochrany. V praktické části semináře se účastníci rozdělí do dvou sekcí –  ZDRAVOTNICTVÍ a PRŮMYSL a ostatní aplikace

V jednotlivých sekcích budou prezentovány podrobněji připravované změny legislativy.

Seminář je určen

  • dohlížejícím osobám,
  • provozovatelům pracovišť se zdroji ionizujícího záření
  • všem zájemcům, kteří se chtějí včas a kvalifikovaně seznámit s novou právní úpravou v oblasti využívání ionizujícího záření.
Účastníci obdrží studijní materiály ve formě prezentací, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti.